Ползване на речна вода

Речна вода
В гр. Шипка съществува система от канали, която използва реката за напояване на градините. В най-високата точка на населеното място, водата се отклонява през система от канали, като всяко стопанство има канал, през който се водата се отвежда в градината и се ползва за напояване най-често чрез система от вади. Този начин на напояване е много трудоемък и е подходящ за стандартни едноредови ниски лехи, тъй като водата преминава по пътеките и обхваща лехата. Графикът на ползване на водата е натоварен  и често през летните месеци водата е "свободна" най-вече през нощта. 

Най-ефективният начин на ползване на тази вода е чрез съхранението й в резервоар и/или изкуствено езеро. Резервоарът позволява темпериране на водата преди използване, както и независимост  при избора на подходящ момент за напояване.


 Предимства     Недостатъци
Вариант 1

Улавяне на водата възможно най-високо спрямо стопанството в система от тръби с намаляващ дебит и ползване на налягането за довеждане на водата до желано място в градината и евентуално ползване в мини-система за капково напояване.
- Елиминиране необходимостта от подземен резервоар.
- Възможност за ползване на налягането в система за капково напояване без помпа (поради спорадичната наличност на речна вода, може да става само ръчно)
- Възможност за ползване на водата къпане
 - Добавяне на нов елемент, намиращ се на терен извън нашия контрол и изискващ поддръжка
- Риск от повреда - камъни и други големи обекти
- Необходимост от разрешение за полагане на тръбите.

Вариант 2
Директно пълнене на резервоар за вода (подземен) зад чешмата от вадата.  Отвеждане на водата от резервоара:
1) До изкуствено езеро посредством тръби с намаляващ дебит за ползване на налягането
2) За напояване - вади или маркуч
3)Капково напояване

 
-Увеличаване на капацитета за съхранение на вода.
- Покрит резервоар и  леснота при използване за напояване.
 
- Допълнителни разходи за построяване


Въпроси за изясняване:
1) Потвърждаване мястото и необходимостта от резервоара - зад чешмата в предния двор
2) Избор на мястото на изкуственото езеро на базата на следните критерии - точка на естествения водосбор в зависимост от гравитацията, отдалеченост от дървета с цел избягване на задръстване на езерото с  листна маса, близост до растенията които ще се напояват и естетически изглед..
За сега избраното място на изкуственото езеро се намира в югозападния край на горната част на двора и ще представлява част от водна зона, която започва с малки пречиствателни езерца за сива вода, която се влива в езерото и от там водата циркулира между езерата за поддържане на необходимото количество вода за водните обитатели. В зависимост от избора вариант 1 или 2 езерото или резервоара се свърза със система от вади за напояване на градината-гора и евентуално със система за капково напояване на зеленчуковата градина.
3) Източник на водата за къпане във външната баня? Дъждовната вода, която може да бъде уловена от съседната постройка не е голямо количество, водата от реката евентуално може да се ползва при вариант 1
Comments