Вода

В настоящия момент сме на етап идейно проектиране на използването на водата, която е един от основните елементи на всеки дизайн. Като източници планираме да се използва дъждовна вода, речна вода от градската напоителна система и отпадна "сива" вода. .

Основните принципи, от които се ръководим са:
- намаление на потреблението
- пречистване на изходящата вода от имота поне до състоянието в което се намира на входа
- максимален брой цикли на използване на водата преди да излезе извън границите на стопанството. 

Основните потребители на вода са къщата (битово) и за напояване (в градината). Най-голям дял има на разхода на вода за тоалетната....помислете за компост тоалетна!!!!
Тук споделяме някои техники за намаление потреблението и у дома и в градината.

В под-страниците разглеждаме някои съображение при проектирането на водните потоци разделени на речна, дъждовна и сива вода.

Концепцията включва изграждане на изкуствено езеро с цел съхранение на водата и увеличаване на биоразнообразието в стопанството, система от малки езерца за пречистване на сивата вода, резервоар (и) за дъждовна вода и резервоар за дъждовна вода.