СИВА ВОДА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯКакво е Сива вода?                                                   

 

            Сивата вода (Greywater) включва всякакви битови отпадъчни води, с изключение на отпадъчните води от тоалетни, които са известни като „черна вода“ (Blackwater). Обикновено 50 -80 % от битовите отпадъчни води се определят като сива вода ( водата от кухненските мивки, миялни машини, мивки за баня, вани и душове).Разибра се, ако използвате компостиращи тоалетни , тогава 100 от битовите отпадни води ще се определят като „сива вода“.

 

            Прясно генерираната сива вода не е толкова неприятна като „черната вода“, но ако не се употреби правилно, тя скоро може са стане такава. Сивата вода се разлага много по-бързо от „черната“, и ако се съхранява по-малко от 24 часа, бактериите в нея усвояват  целия кислород и сивата вода става анаеробна и се превръща в септична вода. След този момент, тя е по-скоро като „черната вода“ - миризлива и опасна за здравето. В действителност, много Регламенти и Директиви разписват стрикни регулации за изхвърляне на сивата вода, някои от тях дори изискват да бъдат третирани като „черна вода“.

 

            Най-безопасният начин да се оползотвори сивата вода е да я внесем директно в биологично активния горен почвен слой, където почвените бактерии могат бързо да я обработят, произвеждайки достъпни за растенията хранителни вещества. Този начин за  биологично пречистване на водата е много по-ефективен, отколкото всяко друго инженерно третиране, като по този начин се  съхранява и се гарантира  качеството на подземните и повърхностни води.

           

Предимства на  рециклираната „Сива вода“  за напояване

 

  •        Пестене на чиста вода – Когато времето е топло, близо половината от водата, консумирана от средно домакинство в Северна Америка е за външна употреба. Оползотворяването на сивата вода, от закрити помещения в домакинствата, и използването й за употреба извън сградите, може да намали използването на поливна вода на половина
  •  Намаляване на напрежението върху септичната система или пречиствателна станция. Сивата вода произвежда по-голямата част от потока от битови отпадъчни води, като отклоняването й от септичната система, удължава живота и капацитета на системата. За общински системи, например, това намаление на входните отпадни води означава  по-ефективно третиране, съчетано с икономия на разходи
  • Възможност да се използват земи за живеене, с по-неблагоприятни възможности за изграждане на инфраструктура – Системата за рециклиране на сива вода, заедно с използването на компостиращи тоалетни, дават възможност за развитието на имоти, които са неподходящи за септична система
  • Обогатяване на подземните води – рециклирането на сивата вода за напояване, подобрява почвата, което помага  функционирането на  естествения хидроложки цикъл.
  • Подпомага растежа на растенията -Сивата вода може да поддържа растежа на растенията в области, които иначе не може да има достатъчно вода.
  • Поддържане на почвеното плодородие – хранителни вещества в сивата вода се преработват от бактериите в почвата, които ги правят усвояеми от растенията. Това спомага за поддържане на почвеното плодородие.
  • Подобряване на качеството на водата – качеството на подземните и повърхностните води, се запазват много по-добре чрез естествените процеси на пречистване на сивата вода в сравнение с  инженерните методи за пречистване на водата.
  • Удовлетворение - потребителят на сивата вода получава удовлетворение от прякото си участие в отговорното управление на кръговрата на хранителните вещества и водата.

 

Напояването с рециклирана Сива вода може да НЕ бъде добър избор, ако:

 

û       Почвата не е подходяща – Ако почвата  е твърде пропусклива или не достатъчно пропусклива, е възможно да не бъде в състояние за рециклиране на вашата сива вода, или може да се нуждаете от система с някои модификации;

û       Площта е твърде малка – Необходимо е достатъчно почва за  процеса на обработката на сивата вода и достатъчно растения;

û       Неподходящ климат – Ако е твърде влажно, за да се възползате от напояването със сива вода,  може би съществува по-добър начин да се възползвате от нея. Ако е прекалено студено, вие ще може да се възползвате от рециклиранат сива вода за напояване, само в по-топлите месеци. В студен климат, топлината в сивата вода може да бъде по-ценна, отколкото на самата вода. Вижте Drain- water за възстановяване на топлината.

û       Ниско съотоншение разходи/ ползи- Когато законодателството диктува и налага сложна сситема за управление на водите, и сивата вода се оказва само един малък приток на вода, рециклирането на сивата вода не е икономическо обосновано

û       Неудобствата – Ако се окаже, че планираната от вас система за сива вода е по-скъпа  и изисква повече поддръжка от правилното функциониране на септичната  или канализационната система.

 

            За безопасно рециклиране на  сивата вода, потребителитя трябва да разбере  естеството на сивата вода, както и природните цикли и процеси, участващи в нейното пречистване. Всеки набор от  обстоятелства, изисква своя уникална система за рециклиране на оптимални резултати.

            За повечето жилищни нужди, ниско- технологични, домашно направени системи за сиви води, са повече успешни  от всички скъпо струващи инженерни поситжения.

 

Рециклиране на сивата вода – Грижа за здравето

 

            Здравинте рискове често се цитират от страна на регулоторинте органи като причина за наложилите се високотехнологични скъпи системи, въпреки че там не са регистиррани случаи на  пердавани заболявания в САЩ в процеса на използване на сива вода. Въпреки тава, сивата вода може да съдържа инфекциозни организми. Имайте в предвид това, при изготвянето и използването на системата. Лошо порекитрана системата може да се превърне в път за заразяване на хората.

            Два са основните приниципи за безопасност:

-        Сивата вода трябва да преминава бавно през здравия горен почвен слой за естествено пречистване;

-        Проектирайте дизайна на совята система за рециклиране на сива вода, така че да няма контакт на сивата вода с човешкия организъм (т.е. да се осигури преминаване през почвата или мулч);

 

Предпазни мерки

 

-        Предотвартете контакт или консумация

-        Избягвайте случайни връзки  между сладководни и ВиК води;

-        ВиК източниици на сива вода, включително и градински  маркучи;

-        Използвайте ръкавици при почистване на филтирите за сива вода;

-        Измивайте ръцете след контакт със сива вода.

 

            Микроорганизми върху растенията – да не се прилага непречистена сива вода върху зелени площи, или плодове и зеленчуци, които се ядят сурови (напр. Ягоди, марули, моркови)

            Дишането на организмите – да не се рециклира нетретирана сива вода с пръскачки. Капчиците вода могат да се изпарят, оставяйки вредните микроорганизми във въздуха, където те могат да бъдат вдишвани;

 

            Като за начало – използвайте само сива вода, която е сравнително чиста- Сивата вода, съдържаща водата, използвана за пране на пелени или генерирана от всеки с инфекциозно заболяване, следва да бъде отклонена за канализация или септична система;

            Не съхранявайте сива вода – Използвайте я в рамките на 24 часа преди бактериите да се размножат. След 24 часа е добре по пътя си тя да стане „черна вода“;

            Не претоварвайте вашата система – Ако имате компания и вашата система е предназначена за 2-ма души,отклонявайте сивата вода в канализацията или септичната ситема за вечерта;

            Химическо замърсяване – Да не се купуват домакински почистващи продукти, които не бихте желали да попаднат в системата за сива вода;

            Предотвратяване на замърсяването на повърхностните води- Освобождавайте сивата вода под земята или в мулч басейн:

-        Не прилагайте сивата вода върху наситени почви;

-        Прилагайте сивата вода, с прекъсвания, така че има шанс да се накисва и почвата може да се проветрява;

-        Ограничете сивата вода в земните недра или мулч басейни най-малко 15 метра от повърхността на водата;

 

 

 

 

Елементи на Система за напояване със сива вода

 

1.      Източник/ци на сива вода- Перална машина, душ, вана и/или мивки

2.      ВиК компоненти – тръби, които транспортират сивата вода от вътрешността на къщата извън къщата

3.      Танкер, филтър и помпа – незадължителни елемнти, които добавят сложността и разходите, но са необходими да се улесни работата на водоразпределянето

4.      Разпределение на водопроводните тръби, които транспортират сивата вода само извън къщата, за да  се локализират в приемащата външна среда;

5.      Елементи на средата –  почвата, корени, расетния и мулч басейни

6.      Хората -  тези, които поректират, изработват и поддържат системата за генериране на сива вода, грижат се за градината и консумират храната, която се поризвежда в нея. Хората са критични, но често пренебрегват компонентите на системата.

 

 

 

 

Разновидности на Системи за напояване със сива вода

 

                                      Дренаж за мулчиране на басейн

 

          Характеристики

 

·          Без филтър

·          Няма помпа

·          Не се изисква  резервоар

·          Използват се много малко тръби

·          Минимална подръжка

·          Ниска икономическа цена

·          Ниски екологични разходи

·          Лесно изградим от всеки, бе зналичие на специфични познания и  умения

·          Степен на изпълнение – ниска

·          Дълъг  полезен живот

 


 

                                      Канализация с разклонения

 

Характеристики:

·         Същите като при дренаж за мулчиращ басейн

·         По-високите  икономически и екологични разходи се компенсират от възможността да се справят с го-големи обеми от сива вода;

·         Използват се множество мулчирани басейни

·         Изгражда се и се отнася за оползотворяване на сива вода на откирто;

·         Автоматично разпръсква сива вода на няколко места

 

           


 

 

Изграждане на влажни зони

 

          Характеристики:

 

·         Идеален за морски климат

·         Подходящо решение, където почвената покривка е ниска и пространстовто е ограничено;

·         добро решение за тертиране на големи обеми перди повторна употреба

·         Лош избор за сух климат

·         Намалява ефективността на повторна употреба, поради поемането от растенията във  влажните зони

·         ефектирен начин за третиране на черна вода, така добре както на сива вода.

 

 


 

Слънчева Оранжерия със сива вода

Характеристики:

·         Най-подходяща за студен климат и постига най-високи нива на нетна печалба;

·         Позовлява целогодишно третиране на сивата вода;

·         Соларната оранжерия помага за отопление на къщата;

·         Произовдстов на храни – зеленчуци и плодове;

·         Запазва топлината в сивата вода.

 


 

Други предложения за изграждане на Система за напояване със сива вода за студен климат

 

·         Поддържане на непрекъснат наклон във всички водопроводни тръби

·         Водата не застоява, така че да предизвиква замръзване по тръбите

·         Топлината в сивата вода може да запази тръбите в разперделителния водопровод и да ги предпазва от замръзване и спукване, при наличие на достатъчно изолация (мулч, листа и др.)

·         Минимум 6 инча попадат в обекти за освобождаване от отговорност, за да се предотврати натрупването на лед за запушване на изхода;

·         Земята трябва да има наклон рязко далеч от изхода, след което може постепенно да се изравнява наклона;

·         Приложението на сивата вода за напояване при по-топъл микроклимат, напр. Страна на къща с преграда срещу вятъра от север на юг и на запад ще бъде значително по-малко мразовит и може да удължи сезона на напояване.

 

 

СИВАТА ВОДА КАТО ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА

 

·         В студен климат, топлината в сивата вода може да бъде най-ценният аспетк на сивата вода;

·         Канализацонната вода за оползотворяване на топлината извлича топлина от душа и се използва  за подгряване на водата и влиза в награвателя за вода. Натиснете тук drain-water heat recovery  за повече информация за изтичане на вода, възстановяване на топлина.

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР НА СИСТЕМА ЗА ВАС

 

 

            Няма универсална идеална система за напояване със сива вода. Изборът на система много зависи от контекста:

 

·         Изложение

·         Източници на сива вода

·         Напоителни нужди

·         Курс за просмукване на почвата

·         Климат

·         Наличности / запасеност с вода

 

Преди да започнете: Изяснете своите цели

 

·         Какви са характеристиките на заобикалящата ви среда, където искате да изградите системата?

·         Какви други промени в начина ви на живот очаквате и сте готови да направите по отношение на опазването на водите?

·         Какъв е вашият стандарт на съвършенство?

·         Правили ли сте опити да използвате или да се разпореждате с вашата сива вода?

·         Колко важно е за вас да се увеличи ефективността на повторната употреба?

·         Очакваната възвращаемост на вложенията;

·         Екологични цели

·         Други цели

 

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ СИСТЕМИ ЗА СИВА ВОДА

 

 

            Допускането, че това е порста система- Неуспехът е гарантиран, ако не осъзнаете, че системата за сива вода за напояване, от една страна дава конкертни и специфични решения за ефективно оползотворяване на сивата вода и използването на подходящ дизайн за всеки отделен потребител е възможно да се окаже най-доброто решение от всяка друга зелена технология.

            Избор на дизайна не е от занчение- Това е  погрешно, защото изградената система за напояване със сива вода във влажна зона е далеч различна от тази, която би се изградила в пустинята или за напояване в едно блато.

            Прекалено сложни, деликатни или скъпи системи – типичната жилещна  система за сива вода спестява на стойност от  $5 до $20  разходи на сладководна вода на месец. Ако системата струва повече от няколко $ 1000 на собстевника, вероятно е по-добре да се допусне загуба на вода, отколкото дасе инвестира в помпи, капани, фитинги, тръби, филтри и електричество.

 

            Изключения

 

·         По време на суша, където водата е иначе ограничена;

·         Когато са налице остри проблеми за обезвреждане на водата;

·         Където съществува голям обем на сивата вода е необходимо сътрудничество на по-високо ниво за оползотворяване на сивата вода

Производсгтов на състояние със ситемата с сива вода – стойността на сивата вода е незначителен в сравенние с други отпадъци. Опитвайки се да улови сива вода порсто добавя повече отпадъци под формата на стотици метри на допълнителен водопровод;

 

             Мощна помпа – помпата ще затрудни работата си при наличие  на твърди вещества във водата и тя ще се запушва бързо, без наличие на  филтри. Помпата скъсява живота на  системата, и вие можете да  намалите разхода на електричество за захранване на помпите във вашата система за сива вода, като използвата филтри. Така значително  ще намалите разходите и не се нуждаете от мощна помпа.

        Складиране на сива вода – бактериите са размножават до нива и  сивата вода, така складирана, достига много бързо до качество на „черна вода“.  Складирането на сива вода не е желателно за продължителен период от верме (повече от 24 часа).

 

 

В Заключение

 

·         Преди всичко Пестете ВОДАТА!- преди да пристъпите към изпълнение на система за сива вода, бъдете сигурни, че сте предпирели всички възможни мерки за опазване на водата, например:

·         Налягането и подаването на вода от душа в банята е разумно;

·         Използвате компостиращи тоалетни и  прилагайте политиката „Ако е  жълто нека  да е меко“

·         Слагайте аератори на крановете

·         Ефективно използване на перални и миялни машини

·         Природно озеленяване

·         Събиране на дъждовната вода

 

            Следвайте пирнципите на Екологичиня дизайн – Най-голяма ефекитвност (и качество) се постига, когато захранването на системата добре съответства на задачата. Изберете най-простия дизайн, който отговаря на вашите нужди и го изградете, както е указано, съобразно вашите пространствени възможности. Помислете за екологичните разходи за отделните компоненти на системата.

 

            Информацията на този сайт се използва с любезното съдействие и разрешение на  Art Ludwing,  дизайнер на  екологичени системи, който задълбочено е проучил системите със сива вода. За повече информация, моля посетете неговата уебстраница www.оasisdisign.net, където ще намерите повече от 300 страници с информация за сива вода, както и водещите книги и известна литература за сивата вода.

 

 Comments