Пермакултура

Пермакултурата е система за проектиране на къщи, градини, общности, които не само задоволяват нуждите на хората, които живеят в тях по екологично устойчив начин, но и добавят стойност в природата.[1]

Пермакултурата цели развиване на умения, увереност и въображение, които да направят хората способни да намерят творчески решения на глобалните и локалните проблеми.

Пермакултурата е наука за проектиране, която учи как да се задоволят всички нужди на човечеството по начин полезен за природата.

Пермакултурата е система за проектиране на устойчива човешка среда. Тя е за работене с природата вместо против. Пермакултурата е свързана с продължително и обмислено наблюдение, вместо продължителна и необмислена работа.

Пермакултурата е движение за използване на земята и изграждане на общности, което цели хармонична интеграция на човешките жилища, микроклимат, годишни и многогодишни растения, животни, почва и вода в стабилни и продуктивни общности.

Уникалното на тази система е не просто включването в дизайна на стопанството на компоненти щадящи природата (например соларни панели, биолоично земеделие, къща от сламени бали и хибриден автомобил), а свързването им в хармонично цяло, което ползва за модел принципите за взаимносвързаност на природната екосистема, където отпадъци не съществуват,  тъй като резултатите от всеки един процес представляват ресурс за друг процес. [2]

Maximum contemplation; minimum action
… Permaculture is about thinking before you act.

Пермакултурата е затова да мислим преди да действаме
Действието може да бъде това какво ядем, как пътуваме, какво работим, къде живеем....Целта е да намиране на такива решения, че нито една област от живота ни да не бъде против друга. Означава да намерим на най-ефективния начин да направим нещата - с най-малко усилия и най-малка вреда за околните.

Принципи на пермакултурата
1) Грижа за Земята
2) Грижа за Хората
3) Fair Share - ограничаване на потреблението, особено на това на природните ресурси и работа за да може всеки да има достъп до основните житейски нужди -чиста вода, чист въздух, храна, подслон, осмислена работа и социални контакти.
n[1] По Geoff Lawton 

[2] H.C. Flores Food Not Lawns, p.19


Comments